Vnitřní oznamovací systém

Společnost GEMAX s. r. o. se sídlem Javůrek 8, PSČ 664 83, provozovna: Lipová alej 752/1, 695 01 Hodonín,  IČO: 46966153 stanovila vnitřní oznamovací systém povinného subjektu dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon“).

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel podat oznámení o protiprávním jednání, o kterém se dozvěděl v souvislosti s vykonávanou prací nebo jinou obdobnou činností pro společnost, a to bez obavy z postihu a odvetných opatření.

Oznámení o protiprávním jednání obsahuje informaci, která:

 1. má znaky trestného činu
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,-Kč
 3. porušuje zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU v oblasti: 
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie 2), nebo
  • fungování vnitřního trhu 3) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Zákon v § 2 odst. 2 stanovuje povinnost oznamovatele uvést údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje uvedeného ustanovení Zákona, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa. Jedná se zejména o případy, kdy je oznámení podáno ústně.

Technicky je samozřejmě možné podat i anonymní oznámení, na ta se ale nebudou aplikovat postupy stanovené Zákonem (zejm. co se týká posuzování jejich důvodnosti, poučovací povinnosti, navrhování nápravných opatření atd.), dokud nedojde ke ztotožnění oznamovatele.

Povinný subjekt přijímá oznámení od všech oznamovatelů, kteří pro něj vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle §2 odst. 3 a 4 Zákona.

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

 1. Elektronicky zasláním e‑mailu na adresu oznameni@gemax.cz.
 2. Osobním oznámením formou schůzky s příslušnou osobou (je nutné se domluvit na schůzce předem, a to buď telefonicky, e‑mailem nebo na základě osobní domluvy).
 3. Telefonickým oznámením v pracovní dny v době 7:00 – 15:00, kdy příslušná osoba vyhotoví opis hovoru.
 4. Doručením prostřednictvím doručovacích služeb (je nezbytné označit obálku tak, aby bylo zřejmé, že podání je určeno výlučně do vlastních rukou příslušné osoby, tj. označit nápisem „OZNÁMENÍ NEOTVRÍRAT“ a „pouze k rukám příslušné osoby“). V tomto případě musí oznamovatel uvést kontakt pro možnost zpětné komunikace.
 5. Vhozením do schránky pro příjem listinných oznámení označené nápisem „OZNÁMENÍ“. Tato schránka je umístěna na adrese provozovny v chodbě, na kterou se dostanete z parkoviště a spojuje vstupy na schodiště směřujícího do pánských šaten, na dílnu přípravy a dělení hutního materiálu, recepci a kolárny. V tomto případě musí oznamovatel uvést kontakt pro možnost zpětné komunikace.

Oznámení lze dále podat přímo Ministerstvu spravedlnosti ČR prostřednictvím externího oznamovacího systému — https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. Zde mohou oznámení podávat všichni oznamovatelé.

Podmínkou pro založení ochrany však je, aby oznamovatel jednal s důvěrou v pravdivost oznamovaných informací. V opačném případě se vystavuje riziku postihu pro veřejnoprávní či soukromoprávní delikt, kterého se oznámením dopustil (např. trestný čin pomluvy či křivého obvinění).

Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle zákona o ochraně oznamovatelů a lze za tento přestupek uložit pokutu do 50 000 Kč.

Lhůty k vyrozumění oznamovatele a k posouzení důvodnosti oznámení

 • Příslušná osoba zašle oznamovateli vyrozumění o přijetí oznámení nejpozději do 7 dnů ode dne podání oznámení.
 • Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí.
 • Ve výjimečných případech lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dní, nejvýše však dvakrát. O možném prodloužení lhůty příslušná osoba oznamovatele informuje vždy před uplynutím první třicetidenní lhůty.

GEMAX s. r. o. stanovil následující příslušné osoby dle §10 Zákona:

Adresa pro doručování oznámení:

 • Zvláštní e‑mailová adresa pro podání oznámení je oznameni@gemax.cz.
 • Adresa pro příjem listinných oznámení: GEMAX s. r. o., Lipová alej 752/1, 695 01 Hodonín.